Publicaties (131)Impactrijke veranderingen

Impactrijke veranderingen

Sinds 2014 werkt PBT aan het stimuleren van kwalitatief en kwantitatief voldoende bètatechnici. De afgelopen jaren is het gelukt om samen met alle publieke en private partners door inzet van verschillende interventies een (veel) hogere...

Docentenstages en gastlessen - Eindpublicatie STEM Teacher Academy

Eindpublicatie STEM Teacher Academy

Het impulsprogramma STEM Teacher Academy richtte zich op docentprofessionalisering in samenwerking met het bedrijfsleven. Lees in deze eindpublicatie de resultaten van het programma en de ervaringen van docenten en bedrijven.  

Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

Eind 2015 hebben de topsectoren hun gezamenlijke acties waarmee een impuls wordt gegeven aan de toekomstbehendigheid van de beroepsbevolking gebundeld in de Human Capital Roadmap 2016-2020. Hoe staat het er twee jaar na dato voor met de uitvoering?...

Ontwikkeling en potentie van practoraten in het mbo

Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet...

Versterken samenwerking Centra en TKI's

Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet...

De praktijk is de ultieme crossover

Hoe kan onderwijs ervoor zorgen dat innovaties echt benut worden? Door innovaties in het onderwijs zelf. De negen economische topsectoren inventariseerden hun best practices voor onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. En ze onderzochten wat er nog moet...

PBT Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

PBT zet zich in voor een goede toekomst voor Nederland. Met de inzet van slimme bewezen interventies brengen wij leerlingen, studenten, docenten en ondernemers in beweging, op alle niveaus en in de steeds veranderende omgeving. Ons doel is daarbij te...

Onderzoeksrapport - Learning Communities

Onderzoeksrapport - onderdeel van vierluik Learning Communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om...

Onderzoeksagenda - Een uitwerking van toekomstige onderzoeksvragen

Onderzoeksagenda - onderdeel vierluik Learning Communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om...

Regionale voorbeelden - Leren door te doen

Regionale voorbeelden - onderdeel van vierluik Learning Communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om...

Investeringsagenda

Investeringsagenda - onderdeel vierluik Learning Communities

Technologische versnelling en disruptie veranderen de arbeidsmarkt radicaal. Mensen dreigen buiten de boot te vallen en dat heeft negatieve gevolgen voor de kenniseconomie. Daarnaast vragen maatschappelijke uitdagingen en economische groei om...

Reflectietool Versterking Samenwerking: Achtergrondinformatie

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De...

Reflectietool Versterking Samenwerking: Extra werkvormen en ideeën

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De...

Reflectietool Versterking Samenwerking: Handleiding

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De...

Reflectietool Versterking Samenwerking: Structuurschema

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De...

Reflectietool Versterking Samenwerking: Praatplaat

De reflectietool tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder? De...

Kwaliteitshandboek regionale VO-HO netwerken

Kwaliteitszorg is het constant en doelgericht werken aan kwaliteit(sverbetering). Dit boek beschrijft theorie over kwaliteitszorg, brengt in kaart wat de regionale VO-HO netwerken doen aan kwaliteitszorg en geeft richtlijnen op dit gebied.

Auditrapportage 2016 Centra

In 2011 zijn de eerste zeven pilot-Centra voor innovatief vakmanschap (in het mbo) en - Centres of expertise (in het hbo) van start gegaan. Zij werken in een Publiek-Private Samenwerkingsvorm (PPS). Daarin nemen scholen, bedrijven en/of andere...

Doorlopend leren van VO tot HO

In deze overzichtspublicatie vindt u een schets van de ontwikkelingen van de regionale VO-HO netwerken, facts and figures, aanbevelingen voor de toekomst en levendige portretten van docenten, schoolleiders, bedrijven en coördinatoren uit...

Rapportage peer review VO-HO netwerken

Medio 2016 is, vanuit de Steunpuntenraad (het landelijk overlegorgaan van de regionale VO-HO netwerken), PBT en SLO, het initiatief genomen om een peer review systeem te ontwikkelen en uit te voeren. Kennisdeling tussen alle VO-HO netwerken en het...

Voortgangsrapportage Roadmap HCA Topsectoren

Voor u ligt de voortgangsrapportage roadmap Human Capital Topsectoren 2016 – 2020. Deze roadmap bestaat uit vier actielijnen waaraan de Topsectoren gezamenlijk werken. Dit vindt plaats naast de activiteiten voor de eigen...

Voorbeeldscholen in het po en vo

Goed voorbeeld doet goed volgen! Lees hier de 32 inspirerende verhalen van po- en vo-voorbeeldscholen in Nederland op het gebied van talentontwikkeling, wetenschap en technologie. Schoolleiders en leerkrachten vertellen hoe ze zijn begonnen,...

Impactrapportage Katapult

Dit is de eerste publicatie van Katapult, de nieuwe naam voor de publiek-private samenwerkingen in het beroepsonderwijs (Centra voor innovatief vakmanschap, Centres of expertise, samenwerkingen vanuit Regionaal investeringsfonds mbo). In deze...

Lesson Study bij w&t

Wetenschap en technologie (w&t) biedt vele mogelijkheden tot vakintegratie. Deze verbinding schept ruimte in het curriculum en maakt experimenteren met w&t mogelijk ter voorbereiding op 2020, waarin w&t op alle basisscholen...

Onderzoeken in de rekenles

Wetenschap en technologie (w&t) biedt vele mogelijkheden tot vakintegratie. Deze verbinding schept ruimte in het curriculum en maakt experimenteren met w&t mogelijk ter voorbereiding op 2020, waarin w&t op alle basisscholen...

Taal in de context van w&t

Wetenschap en technologie (w&t) biedt vele mogelijkheden tot vakintegratie. Deze verbinding schept ruimte in het curriculum en maakt experimenteren met w&t mogelijk ter voorbereiding op 2020, waarin w&t op alle basisscholen...

Monitor Techniekpact - Facts en Figures Bètatechniek 2016

De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen; met dit doel ondertekenden ruim 60 partijen in 2013 het Nationaal Techniekpact 2020. Het...

Handboek

Handboek "Een lerende organisatie"

Scholen gaven aan het begin van School aan Zet aan beter op (toekomstige) uitdagingen voorbereid te willen zijn, zowel binnen als buiten de school, zodat zij goed in staat zijn steeds op veranderingen in te spelen. Daarom wilden zij ontwikkelen naar...

Meer bèta en technologie op vmbo-tl

In de publicatie ‘meer bèta en technologie op vmbo-tl’ staan praktijkverhalen, handvatten en tools voor en over onderwijsvernieuwing, professionalisering, loopbaanoriëntatie en -begeleiding, samenwerking in de keten en...

Infographic onderzoek LOB in de beroepsgerichte examenprogramma's

Deze infographic schetst de belangrijkste resultaten uit het kwantitaiteve deel van een inventariserend onderzoek in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de beroepsgerichte examenprogramma's met een...

Managementsamenvatting onderzoek LOB in de beroepsgerichte examenprogramma's

Managementsamenvatting van een inventariserend onderzoek in het vmbo naar loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in de beroepsgerichte examenprogramma's met een specifieke focus op de technieksector. Door: Prof. Dr. M.A.C.T....

Jaarverslag 2015

Het Platform Bèta Techniek wil bijdragen aan de kennis-economische sterktes van Nederland, vooral via een hogere instroom in bèta- en technische opleidingen: een instroom van 4 op de 10. In samenwerking met vele...

Circulaire carrieres op een grenzeloze arbeidsmarkt

Het leraarschap is een van de meest betekenis- en waardevolle beroepen in onze maatschappij en zonder bètatechniek zou onze samenleving niet eens meer ‘draaien’. Toch kiezen in Nederland steeds minder mensen voor het leraarschap in...

Human capital voor de topsectoren van Nederland - Roadmap 2016-2020

De topsectoren zijn de sectoren waarop Nederland internationaal wil excelleren. Nu en in de toekomst: ons land wil immers bij de wereldtop blijven horen. Het zijn sectoren die in meer of mindere mate zijn verbonden met maatschappelijke vraagstukken...

Reflectie HCA's Topsectoren

Beschouwing van huidig en toekomstig Human Capital beleid voor de topsectoren. Dialogic en ResearchNed zijn nagegaan hoe de Human Capital agenda’s van de topsectoren zich vanaf 2011 hebben ontwikkeld en vooral welke lering ten aanzien van...

Talentontwikkeling op het vmbo

In heel Nederland zijn scholen bezig met talentontwikkeling; van basisscholen in Friesland tot hogeronderwijsinstellingen in Limburg. Alleen door uitdagend onderwijs te bieden halen we het beste uit iedere leerling. Ook op het vmbo is...

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

Help de regio aan zet

In 2012 werd het programma Toptechniek in bedrijf opgestart. We zijn nu drie jaar verder. Wat zijn succesvolle voorwaarden voor samenwerking in de regio? En welke inzichten leven er ten aanzien van de ontwikkel(en)de eigentijdse strategie van...

handboek publiek privaat innoveren

Handboek Publiek Privaat Innoveren

In de afgelopen vier jaar hebben de centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Er is een beweging op gang gekomen waar beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen werken aan up-to-date onderwijs,...

Publicatie Regionale Talentnetwerken

In het onderwijs zijn overal toptalenten te vinden en op allerlei gebieden: cognitief, technisch, creatief, sociaal en praktisch talent. Het is belangrijk dat deze leerlingen worden herkend en uitgedaagd. Vanaf eind 2014 zijn 17 kwartiermakers actief...

OOK Techniekpact - inspiratie uit de regio

Op 15 juni 2015 is de voortgangsrapportage en de monitor van het Techniekpact gepresenteerd. Ter illustratie van de rapportage zijn 20 portretten van projecten in verschillende landsdelen gebundeld in het boekje “OOK...

Deltabooster - W&T manifest voor het primair onderwijs

In opdracht van Platform Bèta Techniek zijn kinderen aan de slag gegaan om een visie te ontwikkelen op wetenschap en technologie in de klas. Deze visie is opgenomen in de Deltabooster, een manifest voor wetenschap en technologie in het...

Onderwijs 2032 - Nieuwsgierig en vindingrijk

Op uitnodiging van de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek heeft de Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs, aangevuld met leden uit het voortgezet onderwijs zich onder de naam Denktank#2032, gebogen over de vraag:...

Facts en Figures 2015 Bètatechniek

In mei 2013 werd het Nationaal Techniekpact gesloten. We zijn nu twee jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt, welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact en het...

Jaarverslag 2013

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

Midterm Review Centres of expertise & Centra voor innovatief vakmanschap

De Centra voor innovatief vakmanschap en de Centres of expertise in mbo en hbo vinden hun wortels in de diepgaande herijking van de visie op de toekomst van ons land. Zij beseften dat wil Nederland een toonaangevende kennissamenleving zijn dit...

Talentontwikkeling op de havo - Verhalen uit de praktijk

Deze uitgave is het resultaat van een samenwerking tussen het Sirius Programma en School aan Zet. Een aantal docenten, afdelingsleiders en schoolleiders uit het voortgezet onderwijs heeft nagedacht over profilering van de havo en de samenhang met...

Manifest voor de toekomst van het excellentieonderwijs

Aan het einde van 2014 eindigt de subsidieperiode voor de instellingen van het Sirius Programma. In dit programma participeren meer dan twintig hoger onderwijsinstellingen. Zij hebben elk hun eigen visie op excellentie ontwikkeld en...

Actieplan Kiezen voor Technologie

Het Actieplan "Kiezen voor Technologie" geeft met concrete maatregelen en programma’s een extra impuls aan het inbedden van Wetenschap en Techniek in het basis- en voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs boven de streep

Onder voorzitterschap van Hans Adriaansens, de voorzitter van de expertcommissie Leading Experts van het Sirius Programma, heeft een tijdelijke denktank zich gebogen over de vraag hoe excellentie in het basisonderwijs meer kan worden...

Facts en Figures bètatechniek

Facts en Figures bètatechniek

De jaarlijkse publicatie van het Platform Bèta Techniek, waarin de algehele trends en resultaten van de afgelopen jaren in het bètatechnische onderwijs staan.Er kiezen nu ruim twee keer zoveel meisjes in 4 havo en 4 vwo voor een...

Publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

Het Platform Bèta Techniek ondersteunt de aanvragers bij de ontwikkeling van hun publiek-private initiatief. De publicatie ‘Handvatten Regionaal investeringsfonds mbo' beschrijft handvatten voor het shcrijven van uw publiek-private...

Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional

Begin 2012 zijn de hogescholen die in het Sirius project deelnemen, uitgenodigd om mee te denken over wat in aanvang werd genoemd het profiel van “Leading Professional”. Aanleiding was dat meerdere hogescholen een profiel voor excellente...

Het perspectief voor het W&T onderwijs

Het rapport “Het perspectief voor het W&T onderwijs” heeft het Platform Bèta Techniek eind 2013 laten maken om inzicht te krijgen in de staat van W&T in de scholen, die tot 2010 betrokken waren bij het project Verbreding...

Excellentie in het voortgezet onderwijs: Ambitie mag!

Excellentie in het voortgezet onderwijs: Ambitie mag!

Op 11 november 2013 heeft Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het rapport Excellentie in het voortgezet onderwijs: Ambitie mag! in ontvangst genomen. Op 11 november 2013 heeft Sander Dekker, staatssecretaris van...

Ontdek Wetenschap & Techniek

Ontdek Wetenschap & Techniek

Landelijk onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen in een vroeg stadium in aanraking komen met wetenschap en techniek. Vrijwel alle ouders vinden dat hieraan op de basisschool al aandacht...

Sirius programma - Op koers met excellentie

Deze publicatie biedt praktische handvatten bij de invulling van het excellentiebeleid. De zes koersbepalende elementen worden één voor één tegen het licht gehouden door een lid van de auditcommissie en participant...

Jaarverslag 2012

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

Advies Verkenningscommissie wetenschap en technologie primair onderwijs

Deze publicatie biedt praktische handvatten bij de invulling van het excellentiebeleid. De zes koersbepalende elementen worden één voor één tegen het licht gehouden door een lid van de auditcommissie en participant van een...

Nu kiezen voor straks

Een van de belangrijkste leveranciers voor het technisch arbeidspotentieel is de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo. De BBL lijkt geminimaliseerd te worden ten gevolge van de economische crisis. Een acuut probleem dreigt. Extra inspanningen...

Rapportage Inventarisatie Doorlopende Leerlijnen vmbo gl/tl

Het Platform Bèta Techniek heeft in opdracht van de stuurgroep van het Masterplan de mogelijkheden op dit gebied laten verkennen. De ‘Rapportage Inventarisatie Techniekonderwijs vmbo gl/tl’ doet verslag van de uitkomsten van dit...

Evaluatierapportage TechNet 2012

Dit rapport geeft de conclusies weer van de expertcommissie die tot taak had een oordeel te geven over de kwantitatieve en kwalitatieve realisaties van TechNet. TechNet bevordert sinds 2008 de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo en technische...

Auditrapportage 2012

Deze publicatie biedt praktische handvatten bij de invulling van het excellentiebeleid. De zes koersbepalende elementen worden één voor één tegen het licht gehouden door een lid van de auditcommissie en participant van een...

MBO en bedrijven aan zet

Het advies “MBO en bedrijven een zet” beschrijft de centrale rol van het bedrijfsleven en mbo-instellingen die samen de handschoen op moeten pakken om te komen tot een toekomstbestendig MBO techniek. Op verzoek van de MBO Raad en het...

Jaarverslag 2011

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

The excellence model

This publication focuses on the issue of promoting excellence from the perspective of young people aged 12-25. The Excellence Model deals with the factors that have the biggest impact on excellence among young people, providing practical guidelines...

Publiek Privaat Profileren

Ervaringen uit het eerste jaar Centres of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap. Deze publicatie bundelt de ervaringen en expertise van de eerste generatie Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise.

Sirius Programma Overall Auditrapport 2011

Het Overall Auditrapport beschrijft de bevindingen van de monitor & audit (M&A) systematiek bij het deelnemende instellingen van het Sirius Programma. De M&A systematiek is enerzijds gericht op het ondersteunen van de instelling en...

Teach2

In deze publicatie staan verhalen van mensen die in het middelbaar beroepsonderwijs zijn gaan werken én een functie hebben buiten het onderwijs. Teach2: óók lesgeven. Drijfveren en aanleidingen om iets in het onderwijs te gaan...

Het excellentie model

Jongeren over uitblinken. In deze publicatie wordt het thema excellentiebevordering vanuit jongeren (12 t/m 25 jaar) belicht. In deze publicatie wordt het thema excellentiebevordering vanuit jongeren (12 t/m 25 jaar) belicht. Het Excellentiemodel...

Jaarverslag 2010

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

BètaMentality 2011-2016

Jongeren boeien voor bèta en techniek. Om beter inzicht te krijgen in de vraag hoe je jongeren kunt interesseren voor de wereld van bètatechniek, is BètaMentality ontstaan. BètaMentality is een model dat jongeren van 14...

Research series of the National Platform Science & Technology II

Summaries of PlatformPockets 19 – 29. PlatformPocket 19; Haute Cuisine by cooking together – Network formation of secondary, vocational and higher education and large businesses. PlatformPocket 20; Ten teaching behaviours of interest for...

PP28 - Science and technology in higher education

In this PlatformPocket the results of an investigation of the Dutch position as knowledge economy compared to other Western countries will be presented.

PP29 - De regionale arbeidsmarkt voor technici tot 2016

In deze PlatformPocket wordt een overzicht gegeven van de verwachte arbeidsmarktperspectieven op de Nederlandse arbeidsmarkt voor bètatechnisch opgeleiden (2011-2016). Regionale verschillen en ruimtelijke spreiding van octrooiaanvragen staan...

Technomonitor 2010

In de Technomonitor wordt de stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven samengebracht. Centraal staat de vraag in hoeverre het aanbod van bètatechnisch talent toereikend is om de...

Zekeringen voor de toekomst

Resultaten uitvoering Deltaplan bèta/techniek. Facts & Figures 2004-2010. Het jaar 2010 markeert voor het Platform Bèta Techniek het einde van zes en een half jaar uitvoering van het Deltaplan bèta/techniek. In deze...

PP27 - Bèta-loopbaanmonitor 2010

Deze PlatformPocket vormt een update op PlatformPocket 10 "De diverse loopbanen van bèta's" voor de periode 2009 tot begin 2010. De loopbanen van bèta's worden beschreven aan de hand van beloning, loopbaanontwikkeling, baantevredenheid...

PP26 - Nut, Noodzaak of Nerds?

In deze PlatformPocket worden prototypes en andere stereotype beelden over bètawetenschappen en technologie in de media geanalyseerd. Er wordt bestudeerd welke beelden kunnen worden aangetroffen in de media en waarom juist deze beelden...

PP25 - Vijfdeklassers in een natuurprofiel

In deze PlatformPocket wordt verslag uitgebracht van een onderzoek onder 1.052 leerlingen die zich in schooljaar 2009-2010 bevonden in leerjaar 5 van havo of vwo in een natuurprofiel. In vervolg op PlatformPocket 22 "Van leerjaar 3 naar leerjaar 4 in...

Ongekend talent Ketenbrede innovatieaanpak voor excellentiebevordering in het Nederlandse onderwijs

Ketenbrede innovatieaanpak voor excellentiebevordering in het Nederlands onderwijs. De laatste jaren bestaat er in toenemende mate interesse voor excellentiebevordering en talentontwikkeling. Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het Platform...

PP24 - Interorganisational networks in the Dutch educational system

This PlatformPocket summarises and combines the main findings of the two network analyses as presented in PlatformPocket 5 "Makelen & Schakelen. Netwerkanalyse Universum Programma" en PlatformPocket 19 "Haute Cuisine door samen koken".

PP22 - Van leerjaar 3 naar leerjaar 4 in een natuurprofiel

In deze PlatformPocket worden de resultaten gepresenteerd van een tweejarig onderzoek naar leerlingen in leerjaar 3 en 4 van havo/vwo en hun bètadocenten. Er is onderzocht in hoeverre de overgang van leerjaar 3 naar 4 voor leerlingen in een...

PP23 - De arbeidsmarkt voor bètatechnici: vooruit- en terugblik

Deze PlatformPocket geeft een overzicht van de verwachte arbeidsmarktperspectieven voor bètatechnisch opgeleiden op de Nederlandse arbeidsmarkt (2009-2014). Op basis van deze prognoses wordt tevens inzichtelijk gemaakt welke daaruit...

PP21 - Een goede start in bètatechniek

In deze PlatformPocket worden de resultaten uit de Startmonitor die betrekking hebben op bètatechnische studenten in het hbo en het wo gepresenteerd. De factoren die ten grondslag liggen aan de studiekeuze, het studiesucces en de studieuitval...

PP20 - Tien didactische aandachtspunten voor de bètavakken op de havo

In deze PlatformPocket worden de bevindingen van de 'havo-pilot' (speciale havodidactiek voor bèta- en techniekonderwijs, zie ook PlatformPocket 3 en 4) waarmee is geëxperimenteerd in schooljaar 2008-2009 gerapporteerd. Speciale aandacht...

Wetenschap en techniek, IJkpunten voor een domein in ontwikkeling

Dit boek geeft voorbeelden hoe de leefomgeving van kinderen gebruikt kan worden om praktisch met wetenschap en techniek aan de slag te gaan. Het boek beschrijft leuke methodes om kinderen onderzoekend en ontwerpend te laten leren. Vijf domeinen...

Jaarverslag 2009

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

Deltaplan Beta Techniek

​Niet alle regio's in Nederland kunnen in gelijke mate als brandpunt van technologie worden beschouwd. Er bestaan verschillen in de omvang en aard van de technische bedrijvigheid. In het programma 'Pieken in de Delta' (Ministerie...

PP18 - Techniek in Haaglanden

In deze PlatformPocket staat de regio Haaglanden centraal.  

PP14 - Techniek in Zuidoost-Brabant

In deze PlatformPocket staat de regio Zuidoost-Brabant centraal.  

PP12 - Techniek in Limburg

In deze PlatformPocket staan twee Limburgse technologieregio's centraal, namelijk Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg.  

Technotopics IV

Het Platform Bèta Techniek heeft samen met ResearchNed een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Binnen dit programma hebben 12 experts diverse artikelen geschreven. Het gaat hier om artikelen over cruciale onderwerpen zoals studiekeuzeprocessen,...

PP13 - Techniek in de regio Rotterdam

In deze PlatformPocket staat de regio Rotterdam centraal.  

PP17 - Techniek in Arnhem-Nijmegen

In deze PlatformPocket staat de regio Arnhem-Nijmegen centraal.  

PP16 - Techniek in de regio Amsterdam

In deze PlatformPocket staat de regio Amsterdam centraal.  

PP15 - Techniek in Twente

In deze PlatformPocket staat de regio Twente centraal.  

Het resultaat telt

Het resultaat telt. Pleidooi voor innovatief partnerschap. Met deze publicatie wordt getracht het debat over het vergroten van de effectiviteit van het Nederlandse innovatiebeleid aan te zwengelen. Zo wordt er onder meer bekeken wat een effectieve...

Research series of the National Platform Science & Technology

Summaries of PlatformPockets 1 - 11. PlatformPocket 1; Careers in Science and Technology in the Netherlands 2007. PlatformPocket 2; Labour market for school-leavers with qualifications in the sciences and technical disciplines. PlatformPocket 3; A...

PP19 - Haute Cuisine door Samen Koken

Deze PlatformPocket is een vervolg op PlatformPocket 5 "Makelen & Schakelen. Netwerkanalyse Universum Programma", waarin de mate van netwerking onder Universumscholen en de ketenpartners wordt bestudeerd. In deze PlatformPocket zal deze...

Bijzondere Bèta's

Deze publicatie bundelt een reeks portretten en interviews met bèta's. Centrale vraag is wat bèta's bijzonder maakt.

Een bewuste keuze?

Onderzoek naar bestaande data over beelden rondom niet westerse allochtonen in het vmbo, mbo techniek en de technische arbeidsmarkt. In deze publicatie wordt verslag gelegd van de huidige situatie, de beelden, de vooroordelen en de te verwachten...

Zeven werelden van beta en techniek

Jongeren en de zeven bètawerelden. Deze publicatie biedt inzicht in de manier waarop jongeren de wereld van de bètatechniek beleven. Het werkt voor jongeren inspirerender om technische en exacte vakken in een concrete context of...

Bètatechniek Agenda 2011-2016

Blijven investeren in de toekomst van Nederland. Gedurende de uitvoering van het Deltaplan Bèta/Techniek (2004-2010) hebben de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven gericht geïnvesteerd in het oplossen van het...

A European Good Practice in search of exposure and cooperation

This working paper is about the Platform Bèta Techniek. Besides the goals, strategy, programmes, activities and results, the international ambititions of the Platform will be presented.

PP11 - Wat bepaalt de keuze voor een natuurprofiel?

In deze PlatformPocket wordt bestudeerd op welke wijze het proces van profielkeuze van havo- en vwo-leerlingen verloopt. In deze PlatformPocket wordt bestudeerd op welke wijze het proces van profielkeuze van havo- en vwo-leerlingen verloopt. Zodoende...

PP10 - De diverse loopbanen van bèta’s

Deze PlatformPocket is een vervolg op PlatformPocket 1 "Loopbanen in de bètatechniek 2007". In deze PlatformPocket zal worden ingegaan op de verschillen tussen bèta's en niet-bèta's op de Nederlandse arbeidsmarkt. Daardoor is het...

PP9 - De betekenis van internationale mobiliteit en allochtone bètatechnici voor de Nederlandse arbeidsmarkt

In deze PlatformPocket wordt ingegaan op de ontwikkeling van het aantal allochtone bètatechnici in Nederland, de internationale arbeidsmobiliteit onder bètatechnici en welke factoren ("push" en "pull") daarop van invloed zijn. Ook wordt...

Verduurzamen

Tussen 2004 en 2010 heeft het Platform jaarlijks een meerjarig beleidskader uitgegeven. Deze beleidskaders schetsen de contouren van het beleid van het Platform. Het gaat hier om informatie zoals een overzicht van de stand van zaken, prioriteiten om...

PP8 - Loopbaanleren en -begeleiden in het hbo

In deze PlatformPocket wordt gekeken naar de wijze waarop studieloopbaanbegeleiding in het hbo functioneert, wat de resultaten ervan zijn in termen van loopbaancompetenties en welke leeromgevingen gunstig zijn voor loopbaanleren.

Jaarverslag 2008

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

Vanuit het bedrijf gezien

In deze studie wordt het organiseren van samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen behandeld. Er wordt ingegaan op praktische succesfactoren en belemmeringen bij de vormgeving van duurzame en kwalitatief hoogwaardige samenwerking...

Technomonitor 2008

In de Technomonitor wordt de stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven samengebracht. Centraal staat de vraag in hoeverre het aanbod van bètatechnisch talent toereikend is om de...

Technotopics III

Het Platform Bèta Techniek heeft samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Binnen dit programma hebben 12 experts diverse artikelen geschreven. Het gaat hier om artikelen over...

PP5 - Makelen & Schakelen: Netwerkanalyse Universum Programma

In deze PlatformPocket wordt bestudeerd in welke mate netwerkvorming onder Universumscholen optreedt. Tevens wordt ingegaan op de mate van netwerkvorming tussen Universumscholen en andere scholen uit het voortgezet onderwijs, hoger...

PP7 - Loopbanen van bèta- en techniekleraren

In deze PlatformPocket worden de loopbanen van afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs in de bèta- en techniekrichtingen bestudeerd.

PP6 - Arbeidsmarktprognoses 2007-2012: Trends en cijfers in bètatechniek

In deze PlatformPocket wordt een overzicht gegeven van de verwachte arbeidsmarktperspectieven op de Nederlandse arbeidsmarkt voor bètatechnisch opgeleiden (2007-2012). Naast de prognoses van de arbeidsmarktperspectieven wordt ook aandacht...

PP4 - Het onderbenutte bètatalent van HAVO-leerlingen

In deze PlatformPocket wordt verslag gedaan van secundaire analyses die zijn uitgevoerd op een bestand met gegevens over meer dan 1800 havo-leerlingen. Deze leerlingen zijn van hun eerste leerjaar op het voortgezet onderwijs (1999-2000)...

PP3 - Inventariserend onderzoek havo-didactiek voor bèta- en techniekonderwijs

In deze PlatformPocket wordt bestudeerd wat de relevante onderdelen van een havo-didactiek voor bèta- en techniekonderwijs zijn. De kenmerken en competenties van havo-leerlingen staan daarbij centraal.

Sprint Programma April 2008

In de Sprintkrant leest u over diverse activiteiten in, met en voor het hoger onderwijs met betrekking tot bètatechniek. Aan bod komt ondermeer: de succesfactoren van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool van Amsterdam,...

PP2 - Arbeidsmarkt voor gediplomeerde bètatechnische schoolverlaters

In deze PlatformPocket worden de resultaten van een survey onder gediplomeerde bètatechnische schoolverlaters in schooljaar 2005-2006 van vmbo, mbo, hbo en wo behandeld. Voor ieder opleidingsniveau wordt ingegaan op kwalificatie (hoe goed is...

Handleiding Sprintkompas

Jaarverslag 2007

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

PP1 - Loopbanen in de bètatechniek 2007

In deze PlatformPocket wordt gekeken naar de loopbanen van bètatechnici. Het gaat daarbij onder meer om de verschillen in salaris- en loopbaanontwikkelingen tussen bètatechnici en ander hoger opgeleiden. Ook komen de verschillen tussen...

Technotopics II

Het Platform Bèta Techniek heeft samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Binnen dit programma hebben 12 experts diverse artikelen geschreven. Het gaat hier om artikelen over...

Kennis, kunde & kwaliteit

Tussen 2004 en 2010 heeft het Platform jaarlijks een meerjarig beleidskader uitgegeven. Deze beleidskaders schetsen de contouren van het beleid van het Platform. Het gaat hier om informatie zoals een overzicht van de stand van zaken, prioriteiten om...

Technomonitor 2006

De kenniseconomie: liggen we op koers? In de Technomonitor wordt de stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs, de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven samengebracht. In de Technomonitor wordt de stand van zaken met betrekking...

Jaarverslag 2006

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.  

Manifest Koers op Talent

Dit Manifest bevat negen nieuwe voorstellen die de koers die het Platform Bèta Techniek hanteert versterken: (1) uitwisselingsprogramma’s docenten, (2) Wetenschap en Techniek in het basisonderwijs, (3) vitaliseren bètatechniek in...

Van Natuur en Techniek naar Science & Technology

In opdracht van het Platform Bèta Techniek heeft de onafhankelijke Commissie Nulmeting onder leiding van Prof. dr. T. Sminia een inventarisatie gepleegd van bètatechnische en aan bètatechniek gerelateerde universitaire en hogere...

Technotopics I

Het Platform Bèta Techniek heeft samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Binnen dit programma hebben 12 experts diverse artikelen geschreven. Het gaat hier om artikelen over...