Programma's

  • Het ministerie van OCW, de AOC Raad, MBO Raad, Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform Bèta Techniek (PBT), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

  • In Nederland zijn acht regionale w&t netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om wetenschap & techniek onderwijs aan te bieden.

  • De tien regionale VO-HO netwerken zijn een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en bedrijfsleven.

  • In Jet-Net & TechNet, het jongeren en technologie netwerk van Nederland, werken bedrijven en scholen samen om meer jongeren bewust te laten kiezen voor een technische vervolgopleiding, zodat een antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen van de toekomst.

  • Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

  • Het Techniekpact heeft als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

  • Het doel van het platform Codestarter is zoveel mogelijk kinderen middels buitenschoolse activiteiten kennis te laten maken met programmeren én probleem oplossend denken. Het is een initiatief van NEMO Science Museum en PBT en wordt mogelijk gemaakt door Google. 

  • TalentenKracht was een multidisciplinair onderzoeksprogramma (2006 tot 2016) met als doel om een wetenschappelijk antwoord te vinden op de vraag welke talenten bij kinderen in belangrijk zijn bij het ontwikkelen van het w&t-leren.