Zorgpact

In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren, zodat iedereen de best mogelijke zorg krijgt. Het Zorgpact is een initiatief van het kabinet Rutte-II om de samenwerking tussen deze partijen van onderaf te ondersteunen en versterken. Door de regionale samenwerking tussen zorg en welzijn, overheid en onderwijs te verbeteren en zorgen we voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Zodat zorgprofessionals goed toegerust zijn en en we met elkaar de best mogelijke zorg bieden. De regio is aan zet, het Zorgpact faciliteert. 

Wat doet het Zorgpact?

  • Regionale zorgpacten zijn actieagenda's die zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en lokale overheden gezamenlijk hebben opgesteld en uitvoeren. Deze agenda's bevatten concrete acties om in een specifieke regio onderwijs en arbeidsmarkt in zorg en welzijn beter op elkaar te laten aansluiten. Het Zorgpact faciliteert en stimuleert de regionale samenwerkingen bij het opstellen en uitvoeren van deze agenda's, bijvoorbeeld met de Volgspotmethodiek. 
  • De Kopgroep is een community van koplopers: innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en/of overheden concrete resultaten hebben geboekt. Het Zorgpact helpt deze projecten verder, en geeft ze een podium. Zo kan iedereen leren van deze goede voorbeelden
  • Bij het werken aan vernieuwing stuiten regionale samenwerkingen soms op vraagstukken of belemmeringen. Het Zorgpact denkt met regio's mee over oplossingen hiervoor, door de ruimte in wet- en regelgeving te zoeken. 
  • Vanuit de regionale samenwerkingen worden geregeld onderwerpen aangekaart bij het Zorgpact. Onderwerpen die een belangrijke uitdaging zijn in een specifieke regio, waar successen op worden geboekt of waarop juist nog vragen te beantwoorden zijn. Als Zorgpact zien wij over alle regio's heen sommige van deze onderwerpen vaker terugkomen. Wij bundelen deze onderwerpen in thema's en kijken hoe wij de regio's op deze thema's een steuntje in de rug kunnen geven.

 

PBT heeft binnen het Zorgpact de rol om regio’s aan te jagen, verbindingen te leggen met andere (Zorgpact)initiatieven en netwerken, en regionale en landelijke kennisdeling te stimuleren. Dit met het oog op het verzilveren en verduurzamen van de Zorgpact-beweging. Daarnaast helpt PBT bij de community-vorming van de Koploperinitiatieven, bij de verdere uitwerking van landelijke thema’s zoals de crossover van Technologie en Zorg, bij de zorg- en welzijn aanvragen bij het Regionaal investeringsfonds mbo, en bij de monitoring van en communicatie over ontwikkelingen binnen het Zorgpact.

Contact

Annemarie Knottnerus
Domeinleider Zorgpact
070 - 3119742