Zorgpact

Van 2015 tot en met 2018 sloegen overal in het land zorg en welzijn, onderwijs en overheid de handen ineen om te werken aan de zorg van de toekomst. Het Zorgpact gaf deze innovatieve samenwerkingen een duwtje in de rug.

Waarom het Zorgpact?
Technologische innovaties, meer regionale verantwoordelijkheid, vergrijzing en vele andere ontwikkelingen vragen om een nieuwe aanpak van de zorg. Om professionals met andere taken en competenties. Om een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg- en welzijnsinstellingen. Daarvoor is duurzame samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden nodig.

Het Zorgpact was een initiatief van het kabinet Rutte-II om de samenwerking tussen deze partijen van onderaf te ondersteunen en versterken. Het Zorgpact stimuleerde van 2015 tot en met 2018 de gezamenlijke aanpak via regionale Zorgpacten, deelde voorbeelden van goede samenwerkingen, nam belemmeringen voor samenwerkingen weg en maakte de regionale ontwikkeling zichtbaar. De regio was aan zet, het Zorgpact faciliteerde. 

Resultaten

Regionale Zorgpacten
Vanaf 2015 sloegen overal in het land partijen de handen ineen om te werken aan de zorg van de toekomst. Dat resulteerde in 17 Regionale Zorgpacten: gezamenlijk opgestelde actieagenda’s die leidden tot meer zorg op maat en toekomstbestendig opgeleid personeel in de regio. Het Zorgpact gaf deze innovatieve samenwerkingen een duwtje in de rug, door te helpen bij het opstellen en uitvoeren van de actieagenda's. De Regionale Zorgpacten zijn inmiddels geïntegreerd in de RAAT’s, die centraal staan in de aanpak van het actieprogramma Werken in de Zorg. 

Kopgroep
Het Zorgpact bracht in vier jaar tijd 80 Koplopers bij elkaar: innovatieve samenwerkingsprojecten waarin zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en/of overheden concrete resultaten hadden geboekt.

De Koplopers bleken een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar. Samen vormden ze een lerend netwerk dat voorop ging in de vernieuwing van zorg, welzijn en onderwijs. Het Zorgpact bood deze initiatieven erkenning en een podium voor hun voorbeelden en lessen. Door te laten zien wat werkte, hoe knelpunten waren opgelost en elkaar uit te dagen, hielpen we andere samenwerkingen op weg.

De Kopgroep bleek zeer waardevol en wordt vanaf 2019 voortgezet in het Actie Leer Netwerk van het actieprogramma Werken in de Zorg. 

Ruimte in de regels
Werken aan vernieuwing betekent (deels) onbekend terrein verkennen. Als je innoveert, stuit je mogelijk op vraagstukken of belemmeringen die de vooruitgang van je samenwerking in de weg staan. Daarom hielpen beleidsmedewerkers van de ministeries van OCW, VWS en SZW uit het ondersteuningsteam van het Zorgpact samenwerking met vragen of belemmeringen op het gebied van wet- en regelgeving. Samen zochten we naar ‘ruimte’ in de regelgeving. 

In totaal zijn er ruim 70 belemmeringen, opgehaald, geanalyseerd en opgelost. Maar liefst 60 belemmeringen konden binnen de regels worden opgelost; 10 belemmeringen zijn weggenomen door een andere aanpak in de regio. 

De aanpak Ruimte in de regels krijgt een vervolg binnen het Actie Leer Netwerk van het actieprogramma Werken in de Zorg.

 

PBT heeft de uitvoering van het Zorgpact ondersteund door regionaal netwerken op te zetten, waarin verbindingen werden gelegd met andere (Zorgpact)initiatieven en netwerken. En door het ondersteunen van de community-vorming van de Koploperinitiatieven en het faciliteren van regionale en landelijke kennisdeling.