Subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds MBO uitgebreid

Met het Regionaal investeringsfonds mbo (RIF) stelt het ministerie van OCW subsidie beschikbaar om deze samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven te stimuleren. De minister heeft op grond van een door ResearchNed uitgevoerde tussenevaluatie besloten om de huidige regeling met een jaar te verlengen. De minister zal in 2018 € 25 miljoen beschikbaar stellen voor het investeringsfonds. Zo kan worden voortgebouwd op de nu ingezette beleidslijnen en kan ook in 2018 de beweging in de regio met kracht worden voortgezet. Vanaf 2018 wordt het daarnaast in bijzondere gevallen mogelijk de ontvangen subsidie vanuit de regeling na de looptijd van 4 jaar met een jaar te verlengen. Daarnaast kunnen scholen cofinanciering aanvragen voor projecten die in 2014 en 2015 zijn gestart.

De twee wijzigingen in de regeling zijn:

  1. Verlenging subsidieperiode
    Voor lopende RIF projecten wordt het in bijzondere gevallen mogelijk de subsidie met één jaar te verlengen. Inmiddels zijn enige signalen ontvangen vanuit pps'en dat de subsidieperiode van vier jaar mogelijk niet haalbaar zal zijn. Om te voorkomen dat projecten om deze reden moeten stoppen gaat deze wijziging per 1 januari 2018 van kracht. Bij bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit de uitvoering van het project kan, door de onderwijsinstelling uit het samenwerkingsinitiatief, een verzoek tot verlenging worden ingediend bij DUS-I. Dit gaat om een budgetneutrale verlenging van de subsidiabele periode, niet om extra geld!
  2. Cofinanciering voor onderwijsinstellingen
    Ook wordt het mogelijk gemaakt dat ook onderwijsinstellingen van projecten gestart in 2014 en 2015, bij mogen dragen in de cofinanciering. Voorwaarde is wel dat dit ten hoogste één derde deel bedraagt van de totale projectkosten. (Cofinanciering is voor de aanvragers van de RIF-subsidie vanaf 2016 al mogelijk gemaakt door een wijziging van de regeling in 2016.)

Bekijk de regeling in de Staatscourant.

Delen

Terug naar het overzicht