Analyse PPS-ontwikkeling in de metropoolregio Amsterdam

PBT (programma's Katapult en Techniekpact) ontving vanuit de Metropoolregio Amsterdam een verzoek voor een nadere analyse van de publiek-private samenwerkingen in de Metropoolregio. Men was benieuwd naar de voortgang ten aanzien van verduurzaming van de individuele PPS’en, de bijdrage aan regionale beleidsagenda’s en mogelijkheden van versterking van de “driehoek” leren-werken-innoveren. Op 20 september presenteerde PBT de opbrengsten van de analyse van de ontwikkeling van Publiek-Private Samenwerkingen in de Metropoolregio Amsterdam en ging daarover in gesprek met betrokkenen vanuit overheden, scholen en projectleiders van de PPS-initiatieven van het Katapult-netwerk.

Drie vragen stonden centraal: (1) Hoe ontwikkelt het concept 'PPS' zich in de regio? (2) Werkt het concept voor de regio? (3) Waar liggen kansen voor versterking van de regionale ontwikkeling, gebruikmakend van het instrument PPS?

De belangrijkste conclusies uit de analyse zijn:

  • Voorop staat dat de PPS’en hard en goed werken aan sterkere verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt, door te investeren in onderwijsvernieuwing (hybride leren) en in nieuwe (veel virtuele) samenwerkingsmodellen (hybride leerwerkomgevingen).
  • Ook ontstaan (nieuwe) mogelijkheden om de innovatiefunctie van het mbo in de regio (met inzet van PPS) verder te versterken. Bijvoorbeeld door de activiteiten en effecten van de PPS’en breder binnen het onderwijs te laten doorwerken, door nieuwe inhoudelijke verbindingen tussen opleidingen en sectoren te leggen (cross-overs) en meer samen te werken met het hbo in innovatieprojecten.
  • En tot slot, de scholing van werkenden en werkzoekenden is even belangrijk voor de regionale ontwikkeling (met de recente inzet op een House of Skills) als voor de groeimogelijkheden en toekomstbestendigheid van veel PPS’en. Het mbo en veel PPS’en alleen lukt het nog onvoldoende om op dit thema een sterke positie te ontwikkelen. Samen werken en leren - verbindingen leggen - is daarmee even logisch als noodzakelijk.

Op basis van de analyse zijn aanbevelingen gedaan aan de Centra én de regio, deze worden verder uitgewerkt in een kennisprogramma met de PPS’en in de regio in een learning community. Onderwerpen voor deze learning community zijn onder andere cross-overs, innovatie in samenwerking met het bedrijfsleven en bijdragen aan de Skills-uitdaging (relatie met House of Skills).

Deze analyse met bijbehorende vervolgstappen wordt op dit moment ook voorbereid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarbij in het kader van regionaal maatwerk ook de verbinding van PPS’en met Smart Industry Fieldlabs onderzocht wordt. Ook andere regio’s hebben interesse getoond.

Voor vragen: Thomas Boekhoud (t.boekhoud@pbt-netwerk.nl), Sander van der Ham (s.vanderham@pbt-netwerk.nl), Yorrick van Bree (y.vanbree@pbt-netwerk.nl)

Delen

Terug naar het overzicht