Kennisbank

  • Voor de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek was de stagnerende ontwikkeling van wetenschap en technologie in het primair onderwijs aanleiding om een Verkenningscommissie in het leven te roepen. De commissie is gevraagd een advies op te stellen over hoe wetenschap en technologie een ruimere, bestendige plek in het onderwijs op de basisschool zou kunnen krijgen.

  • Publieksversie van het Jaarverslag 2012 van Stichting Platform Bèta en Techniek.

  • De publicatie ‘Op koers met excellentie’ biedt praktische handvatten bij de invulling van het excellentiebeleid. De zes koersbepalende elementen van het excellentiebeleid worden in deze tussenrapportage één voor één tegen het licht gehouden door een lid van de auditcommissie en participant van een Sirius instelling.

  • Rapport naar aanleiding van een landelijk onderzoek bij ouders van basisschoolleerlingen over het belang van wetenschap en techniek.

  • Op 11 november 2013 heeft Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het rapport Excellentie in het voortgezet onderwijs: Ambitie mag! in ontvangst genomen.

  • Het rapport “Het perspectief voor het W&T onderwijs” heeft het Platform Bèta Techniek eind 2013 laten maken om inzicht te krijgen in de staat van W&T in de scholen, die tot 2010 betrokken waren bij het project Verbreding Techniek Basisonderwijs (VTB). 

  • De publicatie ‘Hogescholen leiden hun talenten op tot excellente professional’ is een uitkomst van een gezamenlijk proces tussen een aantal Sirius hogescholen over het gedeelde profiel van een excellente hbo professional.

  • Het Platform Bèta Techniek ondersteunt de aanvragers bij de ontwikkeling van hun publiek-private initiatief. De publicatie ‘Handvatten Regionaal investeringsfonds mbo' beschrijft handvatten voor het opstellen van een business plan en een regionale visie in het kader van het Regionaal investeringsfonds mbo. 

  • De jaarlijkse publicatie van het Platform Bèta Techniek, waarin de algehele trends en resultaten van de afgelopen jaren in het bètatechnische onderwijs staan.

  • Onder voorzitterschap van Hans Adriaansens, de voorzitter van de expertcommissie Leading Experts van het Sirius Programma, heeft een tijdelijke denktank zich gebogen over de vraag hoe excellentie in het basisonderwijs meer kan worden gestimuleerd. Leraren, schoolleiders, bestuurders, wetenschappers uit het po veld, maar ook vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, adviseren in het rapport Passend onderwijs boven de streep. Over excelleren in het primair onderwijs.

Pagina's