Kennisbank

  • In de publicatie schijnen een aantal hoofdrolspelers, die betrokken zijn bij het Techniekpact en het Zorgpact, hun licht op de resultaten van de pacten tot nu toe, de leermomenten onderweg en de doelen voor de toekomst.

  • TalentenKracht is een onderzoeksprogramma (2006-2016) van zeven universiteiten naar de talenten van kinderen (3-14 jaar). In deze special van Didactief enkele opbrengsten en praktische tips om met W&T in de klas aan de slag te gaan. 

  • Het Platform Bèta Techniek heeft samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een onderzoeksprogramma uitgevoerd. Binnen dit programma hebben 12 experts diverse artikelen geschreven.

  • Praatplaat van de reflectietool VSLS. Deze tool stelt samenwerkingspartners in staat te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?

  • In deze publicatie treft u tien creatieve en inspirerende voorbeelden waarbij men erin slaagt, ondanks regionale uitdagingen, een goed en adequaat onderwijsaanbod voor het technisch vmbo in stand te houden. 

  • Dit rapport geeft de conclusies weer van de expertcommissie die tot taak had een oordeel te geven over de kwantitatieve en kwalitatieve realisaties van TechNet.

  • Verslag van de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijkheden om techniekonderwijs binnen de vmbo gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) anders in te richten.

  • Een van de belangrijkste leveranciers voor het technisch arbeidspotentieel is de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) in het mbo. De BBL lijkt geminimaliseerd te worden ten gevolge van de economische crisis. Een acuut probleem dreigt. Het Platform stelt in deze notitie nieuwe oplossingen voor in het kader van het Techniekpact.

  • Voor de PO-Raad en het Platform Bèta Techniek was de stagnerende ontwikkeling van wetenschap en technologie in het primair onderwijs aanleiding om een Verkenningscommissie in het leven te roepen. De commissie is gevraagd een advies op te stellen over hoe wetenschap en technologie een ruimere, bestendige plek in het onderwijs op de basisschool zou kunnen krijgen.

  • Rapport naar aanleiding van een landelijk onderzoek bij ouders van basisschoolleerlingen over het belang van wetenschap en techniek.

Pagina's