Sirius programma - Op koers met excellentie

24 juni 2013

De publicatie ‘Op koers met excellentie’ biedt praktische handvatten bij de invulling van het excellentiebeleid. Het Sirius Programma is in 2008 gestart en binnen het programma participeren negen universiteiten en elf hogescholen. Deze instellingen zijn bezig met het verbeteren, professionaliseren en verbreden van hun excellentieonderwijs. Centraal staat: het beste halen uit de betere studenten. Op basis van de ervaringen en inzichten van deze hogescholen en universiteiten, en op basis van expertise en literatuur, heeft het Sirius Programma een kompas ontwikkeld met zes zogenaamde koersbepalende elementen. Voor het slagen van excellentiebeleid zijn op al deze terreinen aandacht, activiteiten en investeringen nodig.

De zes koersbepalende elementen van het excellentiebeleid worden in deze tussenrapportage één voor één tegen het licht gehouden door een lid van de auditcommissie en participant van een Sirius instelling. Achter elk koersbepalend element vindt u best practices van de instellingen. Dit biedt u een inkijk in de instelling: hoe zijn zij aan de slag gegaan met bijvoorbeeld de visievorming op excellentie? Of hoe hebben zij gezorgd voor een levendige studenten-docentencommunity? Welke professionaliseringstrajecten voor docenten zijn ontworpen? En wat levert het op? De cultuuromslag naar een ambitieuze studiecultuur in het hoger onderwijs is in gang gezet. Tegelijkertijd zijn er nog veel uitdagingen die aandacht behoeven, waaronder het concreet zichtbaar maken van de leeropbrengsten, het vergroten van het effect van de excellentieprogramma’s op de onderwijskwaliteit van de gehele instelling, het verbeteren van de aansluiting bij en de betrokkenheid van het bedrijfsleven, en het stimuleren van excellentiedenken in de hele onderwijsketen primair onderwijs - voorgezet onderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - hoger onderwijs. 

PDF-pictogram Download (2.06 MB)