PP19 - Haute Cuisine door Samen Koken

1 september 2009

In zowel het Sprint Programma (hogescholen en universiteiten) als het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net: bètatechnische bedrijven en hun partners uit het middelbaar onderwijs) wordt samenwerking in de onderwijs- en arbeidsmarktketen gestimuleerd. De voorliggende studie onderzoekt in welke mate en vorm die netwerkvorming bestaat. Deze rapportage sluit derhalve aan op de analyse van netwerkvorming onder Universumscholen en hun ketenpartners.
De doelstelling bestaat uit 3 delen:
1. Verifiëren van relaties tussen Universumscholen enerzijds en hoger onderwijsinstellingen en bedrijven anderzijds om zo de resultaten uit de Universum netwerkanalyse te verstevigen;
2. Uitbreiden van het inzicht over relaties van hoger onderwijsinstellingen en bedrijven met vo-scholen die niet deelnemen aan het Universum Programma;
3. Uitvoeren van een nulmeting voor het Sprint Programma dat de komende twee jaar – zowel in het hoger beroeps- als in het wetenschappelijk onderwijs – wordt toegespitst op netwerkinbedding en ketenbrede kennisuitwisseling en samenwerking: van primair onderwijs tot aan de arbeidsmarkt.
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden, hebben zowel Jet-Net bedrijven als hoger onderwijsinstellingen een vragenlijst ingevuld over hun samenwerkingsrelaties met andere organisaties in de onderwijs- en arbeidsmarktketen. Ook hebben zij aangegeven of die samenwerking vak(vernieuwing)bijdragen betreft of aansluitingsvraagstukken (inclusief studie-, praktijk- en beroepsoriëntatie). De gegevens van de respondenten zijn verwerkt in een netwerkanalyse. De voorliggende studie geldt als de nulmeting voor netwerkvorming in het Sprint Programma en Jet-Net. De vervolg- c.q. effectmeting is voorzien in 2010.

PDF-pictogram Download (6.5 MB)