Jaarverslag 2013

31 maart 2015

Ieder jaar brengt het Platform Bèta Techniek een jaarverslag uit. Het jaarverslag wordt afgesloten met een financieel verslag.

Voorwoord Jaarverslag 2013

In mei 2013 sloten kabinet, werkgevers, onderwijs en werknemers het Techniekpact 2020, waaraan het Platform Bèta Techniek een substantiële bijdrage heeft geleverd. Na het Deltaplan en het Masterplan vormt het pact de derde fase in de aanpak van de techniektekorten. Het bevat concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren. Het Techniekpact 2020 betekent een grote, structurele verandering in het organiseren en (doen) uitvoeren van de bètatechniekagenda. Naast landelijk is het Platform regionaal betrokken door de vijf landsdelen te ondersteunen bij de uitvoering van het pact (Noordvleugel, Noord, Oost, Zuidoost, Zuidwest). Het Platform heeft in het kader van de sectorinvesteringsplannen mbo en hbo veel vorderingen gemaakt met de oprichting en ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap en Centres of expertise. Op het thema excellentie is ingezet via onder andere Sirius, maar ook via de bètatechniekprogramma’s TalentenKracht en de Wetenschapsknooppunten. Voor het primair en voortgezet onderwijs is de dienstverlening binnen School Aan Zet verder ontwikkeld op basis van de wensen en verwachtingen van de deelnemende scholen. Scholen kwamen daarmee werkelijk zelf aan zet.

De ontwikkeling en verdere verfijning van de programma’s van het Platform de afgelopen jaren beginnen hun vruchten af te werpen. Dat geldt ook voor de verbindingen die het Platform is aangegaan met andere partijen en voor het verder aansluiten op landelijke en regionale agenda’s. Het Platform heeft daarmee in 2013 een goede uitgangspositie gekregen voor de uitvoering van de programma’s. Het komende jaar wordt cruciaal voor de realisatie van de gestelde doelen. Het merendeel van de programma’s heeft een looptijd tot en met 2015; 2014 staat daarom ook in het teken van het vinden van de juiste weg naar de toekomst en de positionering van het Platform.

PDF-pictogram Download (1.15 MB)