Het perspectief voor het W&T onderwijs

14 januari 2014

Tussen 2004 en 2011 hebben ruim 2500 scholen deelgenomen aan het programma VTB (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs). De doelstelling van het programma was de deelnemende basisscholen, financieel en inhoudelijk, te ondersteunen bij een duurzame implementatie van wetenschap en techniek (W&T) in het onderwijs.

Na een analyse op het door het Platform Bèta Techniek verzamelde materiaal over de deelnemende scholen kwam de landelijke auditcommissie in het najaar van 2010 tot de conclusie dat ongeveer zeventig procent van de deelnemers aan het programma erin geslaagd was om W&T duurzaam te verankeren in het onderwijs. Bij de bepaling van duurzaamheid hanteerde de auditcommissie de volgende criteria:

  • de behaalde kwantitatieve prestatie van de school (de zogenaamde VTBscore, gebaseerd op de eindvragenlijst waarmee scholen hun deelname aan het programma afsloten);
  • de scores op de vijf indicatoren van de aanpak;
  • de scores op drie indicatoren voor verduurzaming.

Hoe staat het W&T-onderwijs ervoor in 2013?
Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en hebben er nogal wat veranderingen plaatsgevonden in de begeleidingstructuur, de financiering en de aandacht vanuit de politiek/bestuurlijke omgeving. Gezien deze veranderingen is de vraag gerechtvaardigd of voormalig VTB-scholen de plaats van wetenschap en techniek in het onderwijs ook hebben weten vast te houden. Om hierop antwoord te kunnen geven, heeft Regioplan in opdracht van het Platform Bèta Techniek een korte digitale vragenlijst uitgezet onder voormalig VTB-scholen. De vragenlijst die aan de scholen is voorgelegd, is te karakteriseren als een beknopte zelfevaluatie. In deze korte notitie presenteren we de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek. Achtereenvolgens gaan we in op de respons en de consequenties daarvan voor de analyses, op de duurzaamheid van het W&T-onderwijs in 2013 (in vergelijking met 2010) en op de situatie rond het W&T-onderwijs in 2013.

PDF-pictogram Download (1.08 MB)