Auditrapportage 2017 Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo

9 april 2018

In 2017 is een 'tweede generatie' van 13 Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo voor een laatste keer geëvalueerd door expert-/auditcommissie onder leiding van Piet van Staalduinen in opdracht van het PBT. De commissie redeneert in deze analyse door op eerdere bevindingen en conclusies: hoe is verder gewerkt aan de verduurzaming van de functionaliteit en positie van de Centra, waar liggen kansen om het potentieel van Centra te benutten en vergroten, en welke randvoorwaarden zijn daarvoor nodig?

In haar auditrapportage van 2017 komt de commissie tot de volgende conclusies:

  • De belangrijkste conclusie van de commissie is dat de centra de ambitie waarmaken om de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Via de centra is de kwaliteit van publiek-private samenwerking verhoogd, de dialoog is op een hoger niveau gebracht.
  • Met duidelijke resultaten op het gebied van inhoudelijke vernieuwing van het beroepsonderwijs: vanuit een aanvankelijk brede agenda hebben de centra zich steeds nadrukkelijker ontwikkeld naar kraamkamers voor nieuw onderwijs.
  • De huidige focus op onderwijsvernieuwing betekent tegelijkertijd dat ambities op het gebied van innovatie van de beroepspraktijk en met name Leven Lang Ontwikkelen in zijn algemeenheid nog beperkt uit de verf is gekomen. De next step is om vanuit de versterkte samenwerking hierop nieuwe rollen te ontwikkelen.
PDF-pictogram Download (433.56 KB)