Auditrapportage 2012

2 januari 2013

De Centra voor innovatief vakmanschap voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en Centres of expertise voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) leggen de verbinding tussen het beroepsonderwijs en de economische topsectoren. In vijf jaar wordt gebouwd aan een centrum dat eigenstandig waarde creëert voor het onderwijs-, onderzoeks- en het werkveld van de bedrijven. Met andere woorden meer en betere techniekstudenten, toegepast onderzoek voor het bedrijfsleven, vraaggericht opleiden en om-, bij- en nascholing. Na deze vijf jaar is het centrum zelfvoorzienend en verduurzaamd.

Begin 2011 zijn zes consortia van samenwerkende bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen toegekend na een scherpe selectie. Centraal bij de selectie stonden de vragen: (1) is er een cluster van innovatief bedrijfsleven in de regio aanwezig dat verbonden is met een mbo-instelling of hogeschool, (2) heeft het consortium een trackrecord van samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, (3) is het gezamenlijke beoogde business model krachtig genoeg om over vijf jaar een zelfstandig centrum op te leveren, en (4) is er een verbinding tussen het centrum en een (wetenschappelijk) kennisinstituut gericht op de topsector? De selectie vond plaats op basis van een business plan.

Het Platform Bèta Techniek faciliteert en beoordeelt namens de ministeries van OCW en EZ de voortgang van de centra. Platform Bèta Techniek heeft voor het faciliteren en beoordelen van de centra een business-based innovatiestrategie ontwikkeld. Het business-based innovatieprogramma bestaat onder meer uit kennisconferenties, kennisontwikkeling op bepaalde thema’s, workshops business based innoveren en een jaarlijkse monitor & audit. De monitor & audit wordt uitgevoerd door een auditcommissie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven die zowel het Platform als de centra als critical friend adviseren over de voortgang van de centra.

In dit auditrapport zijn de bevindingen van de auditcommissie samengevat. Na een eerste auditrapportage in 2011 die reflecteerde op de startsituatie, doet dit auditrapport verslag van het tweede jaar van verkenning en ontwikkeling van duurzame business modellen voor deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen onderwijs en bedrijfsleven. In 2013 vindt de mid-term review plaats. Tijdens deze review wordt gekeken of - gezien de voortgang – een vervolginvestering wordt verleend.

PDF-pictogram Download (794.88 KB)