Extra geld voor vmbo techniek

6 juni 2018

Alle vmbo-scholen met een technisch profiel (BWI, PIE en M&T) krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. Vanaf 2020 komt gemiddeld per jaar 100 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van regionale plannen. Dat laat minister Slob (Onderwijs) vandaag aan de Tweede Kamer weten in een brief.

De scholen krijgen een extra financiële injectie omdat goed techniekonderwijs hard nodig is. De vraag vanuit het bedrijfsleven naar goed opgeleid technisch personeel neemt toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen en een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek. Dat maakt het lastig om in alle regio’s kwalitatief hoogstaand en dekkend techniekonderwijs te blijven bieden. Ook staat de kwaliteit van de opleidingen onder druk door een dreigend docententekort. Omdat planvorming niet van de ene op de andere dag is afgerond, wordt de aanpak in drie fases verdeeld. Zie voor meer uitleg de infographic.

Met deze stevige investering wil minister Slob de middelen waarmee het techniekonderwijs zijn werk moet doen, weer op niveau te krijgen. Om deze transitie te kunnen maken, is het wel van belang dat vmbo-scholen, mbo-instellingen, lokale bedrijven en overheden intensief samenwerken. De aanpak versterkt de stappen die sommige regio’s al hebben gezet, bijvoorbeeld in het kader van het Techniekpact, Toptechniek in bedrijf en het Regionaal investeringsfonds mbo. Om de huidige situatie van het technisch vmbo goed in kaart te brengen is vanuit Toptechniek in bedrijf de instroom van de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 gevisualiseerd door middel van landkaarten.

Regionale samenwerking tegen krimp en vernieuwing
Omdat de arbeidsmarkt overal anders is en daarmee de vraag naar technische personeel verschilt, kan het onderwijsaanbod per regio verschillen. Slob vraagt scholen daarom om voor 1 april 2019 een regionaal plan voor de periode 2020 – 2023 in te dienen. Het plan moet zijn opgesteld met relevante regionale partijen, scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Alle scholen met een beroepsgericht vmbo ontvangen daarvoor een bedrag van circa 50 euro per bovenbouwleerling BB/KB en de helft voor GL. Met dat geld krijgen scholen de ruimte om aan de planvorming en het benodigde netwerk te werken. Op basis van deze plannen kunnen scholen vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen. 

De plannen voor de extra investering zijn gemaakt in overleg met vmbo scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. De Stichting Platforms VMBO (SPV) zal, als centraal ondersteuningspunt en vanuit de gedachte ‘voor scholen, door scholen’, scholen die behoefte hebben aan ondersteuning bij de planvorming bijstaan. PBT zal SPV hierbij samen met de VO-raad en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) ondersteunen. De vraag van scholen is daarbij leidend. Kernopgave is dat scholen zélf de kennis opbouwen, zodat ze het techniekonderwijs voortdurend kunnen blijven verbeteren.

Informatiebijeenkomsten
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) organiseert samen met Stichting Platform VMBO, Uitvoeringsorganisatie DUS-I 3 en PBT informatiebijeenkomsten over de investeringen in het vmbo-techniek. De bijeenkomsten vinden plaats in Eindhoven, Utrecht en Zwolle en duren van 14.30 tot 16.30 uur.

  • Dinsdag 19 juni: Aristo, Vestdijk 30, Eindhoven
  • Maandag 25 juni: Jaarbeurs MeetUp, Jaarbeursplein 6A, Utrecht
  • Dinsdag 3 juli: Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Zwolle


Aansluitend aan elke bijeenkomst is er een informatiemarkt. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.