Evaluatie topsectorenaanpak onderstreept belang human capital beleid

2 augustus 2017

Op 27 juli 2017 stuurden Minister Kamp (EZ), minister Bussemaker OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) een brief aan de Tweede Kamer over de achtergronden, ontwikkeling en doelstellingen van het bedrijvenbeleid en de rol van de topsectorenaanpak daarbij. Ook is stilgestaan bij de bevindingen van de evaluatie door Dialogic van de topsectorenaanpak.

Over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de aanpak is de toon positief. Gesproken wordt van een beleidstransitie:

  1. Waarbij in de eerste periode veel energie is gegaan naar het zelforganiserend vermogen, aangaan van nieuwe samenwerkingen en formuleren van gezamenlijke ambities.
  2. Vervolgens naar het ter hand nemen van de uitvoering.
  3. En, wat betreft de toekomst, naar het doorontwikkelen van de topsectorenagenda’s tot agenda’s met een sterkere focus op maatschappelijke uitdagingen.

 

Bovenstaande drietrapsstrategie is ook terug te zien bij de Human Capital Roadmap Topsectoren waarbij PBT nauw betrokken is.

De evaluatie door Dialogic onderstreept verder het belang van human capital beleid en van het aanbrengen van een regionale verbindingen. Onder meer Techniekpact, de Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise, het Regionaal Investeringsfonds en de eerder genoemde Human Capital Roadmap, hebben in het topsectorbeleid een belangrijke rol gespeeld.

Blijf investeren in innovatiesystemen

In de afgelopen kabinetsperiode is de samenwerking tussen de bij de topsectorenaanpak betrokken bedrijven en kennisinstellingen in de relevante netwerken aangejaagd en versterkt. Daardoor zijn, zo blijkt uit de evaluatie, sterke innovatiesystemen tot stand gekomen. Het lijkt goed om tijdens de komende kabinetsperiode te blijven investeren in deze innovatiesystemen. Wel is aan te raden een sterkere koppeling te maken met maatschappelijke uitdagingen, concrete resultaatafspraken op te stellen en te zorgen voor een bredere beleidsverantwoordelijkheid. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een  artikel in het Financieel Dagblad.

Belang human capital beleid

Ook blijvende aandacht voor human capital lijkt noodzakelijk. Voor een sterk en veerkrachtig Nederland en een goede economie is het immers cruciaal dat iedereen wordt voorbereid op de banen van nu en morgen, of het nu gaat om onze jongste kinderen die net naar school gaan, of om volwassenen die op zoek zijn naar werk. Zonder goed opgeleide mensen zijn innovaties niet mogelijk.
Daarom pleiten partijen betrokken bij de Bouwagenda, de Topsectoren en het Techniekpact dan ook voor opname van een nationaal akkoord gericht op investeringen in menselijk kapitaal in het regeerakkoord. Hiertoe hebben zij een overkoepelende ambitie geformuleerd.