EDK en OTS dragen het stokje over aan Trainees in onderwijs

10 juli 2018

Met het slotevent ‘De leraren van nu’ is officieel een einde gekomen aan de programma’s Eerst De Klas (EDK) en het OnderwijsTraineeship (OTS). Met EDK en OTS is een doelgroep aangetrokken die zonder deze traineeships niet snel voor het leraarschap had gekozen. Uit onderzoek van Dialogic blijkt dat slechts 23% van de Eerst De Klassers zonder het traineeship voor het onderwijs had gekozen. Dit geldt voor 33% van de Onderwijstrainees. Met EDK en OTS is een innovatieve impuls – zowel kwalitatief als kwantitatief – gegeven aan het onderwijs.

Na negen jaar Eerst De Klas (2009 - 2018) en vijf jaar het OnderwijsTraineeship (2013 - 2018) stoppen de programma’s. Op 28 juni jl. vond het slotevent plaats. Onder leiding van dagvoorzitter Aldith Hunkar gingen de ‘founding fathers’ van EDK en OTS – Beatrice Boots (PBT), Hans Dijkman (Philips) en Sjoerd Slagter (voormalig voorzitter VO-raad) – nog één keer in gesprek over hoe het allemaal begonnen is en of we een stap verder zijn gekomen.

Andere doelgroep

Het antwoord is ‘ja’. Met EDK en OTS en de daaruit voortvloeiende samenwerking tussen middelbare scholen, lerarenopleiders en bedrijven, is een innovatieve impuls gegeven aan het onderwijs, zowel kwantitatief als kwalitatief. Met beide programma’s zijn meer dan 325 bevoegde docenten met een academische achtergrond opgeleid. De programma’s zijn erin geslaagd een groep aan te trekken die anders niet voor het onderwijs gekozen zou hebben. Dat andere profiel heeft gezorgd voor ambitieuze docenten die met een frisse blik naar het vak kijken en net dat stapje extra zetten. De founding fathers benadrukten in het gesprek het belang van goed gekwalificeerde docenten.

Hybride docentschap

Het hybride docentschap werd ook als belangrijke opbrengst en toekomstig scenario voor het lerarentekort besproken in het gesprek. EDK kan worden gezien als voorloper van het hybride docentschap. Tijdens EDK werkten trainees deels in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven. Twee oud-EDK’ers hebben naar aanleiding hiervan het expertisecentrum Hybride Docent opgezet.

Uit onderzoek van Dialogic blijkt dat nagenoeg een derde van de OTS’ers en bijna 40% van de EDK’ers graag als hybride docent aan de slag wil. Verder wil 81% van de scholen het hybride docentschap stimuleren, omdat het een verbreding en verrijking biedt voor het onderwijs. Daarnaast staat 91% van de bedrijven open voor hybride werknemerschap, omdat het elkaar kan versterken (leren van elkaar).

Trainees in Onderwijs
De stimuleringsregelingen waarmee EDK en OTS werden gefinancierd zijn afgelopen en het veld, te weten VO-raad, VSNU, ICL en het ministerie van OCW, pakken het over. Als vervolg op EDK en OTS is door deze partijen een nieuw traineeship opgezet: Trainees in onderwijs. Tijdens het slot van het event werd door Beatrice Boots het eerste exemplaar van het magazine klasse, een eenmalige uitgave van EDK en OTS, overhandigd aan Cazimir ten Brink, oud-EDK'er en bestuurslid van Trainees in onderwijs. Boots gaf hiermee symbolisch het stokje door aan het nieuwe traineeship.

 

Over de programma’s

Eerst De Klas (EDK) is in 2009 gestart als gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid met als doel om de beste academici een bijdrage te laten leveren aan het voortgezet onderwijs. Om zo docenten te creëren die zelf middenin de maatschappij staan, over de grenzen van hun vakgebied heen kijken en de samenwerking opzoeken met de buitenwereld. Meer informatie: www.eerstdeklas.nl

Het OnderwijsTraineeship (OTS) bestaat sinds 2013 en heeft als missie om een impuls aan het voortgezet onderwijs te geven door meer academici op te leiden tot docent en daarmee tekorten aan leraren in bepaalde vakken terug te dringen. Het programma is een gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen en de overheid. Meer informatie: www.onderwijstraineeship.nl