Docentenstages en gastlessen vergroten aantrekkelijkheid beroep

30 oktober 2017

Vanuit het Techniekpact werken onderwijsinstellingen, (regionale) overheden en bedrijfsleven aan aantrekkelijk, eigentijds en goed bètaonderwijs. Een groot knelpunt daarbij is een tekort aan docenten voor de bètatechnische vakken. Diverse acties worden daarom vanuit het Techniekpact ingezet op het aantrekken van nieuwe docenten, maar ook op het behouden van zittende docenten. Binnen het – door PBT uitgevoerde - driejarig programma STEM* Teacher Academy (2014-2017) is een impuls gegeven aan de aantrekkelijkheid van het beroep door bètadocenten de mogelijkheid te geven zich via onder andere docentenstages en gastlessen te professionaliseren in samenwerking met het bedrijfsleven (de beroepspraktijk).

Door de samenwerking tussen (toekomstige) bètatechniekdocenten en het bedrijfsleven te stimuleren, is gewerkt aan kennisuitwisseling over technologische veranderingen. De vernieuwde kennis werd door de docenten direct opgenomen in hun lesprogramma waardoor zij hun leerlingen meer contextrijk les konden geven. Het kunnen werken aan hun professionalisering door (aankomende) docenten heeft positieve gevolgen voor het onderwijs en voor de leerlingen:

  • De docent raakt geïnspireerd(er) over zijn/haar eigen vakgebied, wat bijdraagt aan inspirerende lessen.
  • De docent is op de hoogte van de meest actuele kennis uit het bedrijfsleven en kan daardoor op een goede manier overbrengen aan leerlingen wat de beroeps- en opleidingsmogelijkheden zijn (LOB).
  • Het draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het beroep van docent.

STEM Teacher Academy heeft een impuls gegeven aan het ontwikkelen van meer en structurele samenwerking met het bedrijfsleven binnen de bestaande (professionaliserings-) netwerken in de regio. Na een start met een klein aantal “early adopters” heeft het programma in drie jaar tijd een bijna landelijk dekkende ontwikkeling op gang gebracht met een groot scala aan mogelijkheden voor docentprofessionalisering samen met het bedrijfsleven. De samenwerking die is ontstaan binnen het programma heeft gezorgd voor een betere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven en de kloof tussen theorie en de beroepspraktijk verkleind. In de eindpublicatie van het programma zijn de resultaten, ervaringen en praktijkvoorbeelden opgetekend.

 

*STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. Het programma is in 2014 gelanceerd en draagt bij aan de actielijnen gericht op leraren geformuleerd in het Techniekpact, komend vanuit de Impuls Leraren Tekortvakken, en de ambitie van de lerarenagenda om van scholen lerende organisaties te maken.